Ladda ner gratis Våra glada visor klinga : skolradions sångstunder 1934-1969 – Boel Lindberg

Ladda ner Våra glada visor klinga : skolradions sångstunder 1934-1969 – Boel Lindberg

Boel Lindbergs bok följer sångstunderna i den svenska skolradion åren 1934–69. De var under denna period de mest populära och efterfrågade programmen i skolradions sändningar. Genom dem spreds en gemensam repertoar över hela landet. Nya textförfattare och sångkompositörer moderniserade den svenska skolsången efter andra världskriget. Skolradion bröt upp skolsångens försjunkenhet i det egna landets historia… Läs mer »

Ladda ner gratis Tankeställare om skolan – Per Acke Orstadius

Ladda ner Tankeställare om skolan – Per Acke Orstadius

Det beror inte på någon naturlag att elever misslyckas i skolan. Det beror till stor del på politiska beslut. Detta är vad dessa tankeställare handlar om. Bakgrunden till boken är oro för vad som nu händer med de skolsvaga eleverna i skolan. De skolsvaga eleverna är de som inte från hemmet fått med sig det… Läs mer »

Ladda ner gratis Utbildning för framtidens arbetsmarknad. SOU 2015:90 : Underlagsrapport till Långtidsutredningen – Finansdepartementet

Ladda ner Utbildning för framtidens arbetsmarknad. SOU 2015:90 : Underlagsrapport till Långtidsutredningen – Finansdepartementet

Enligt PISA-undersökningarna har svenska elevers kunskaper försämrats dramatiskt sedan 1990-talet. De försämrade resultaten i skolan riskerar att påverka det svenska humankapitalet och produktiviteten under lång tid framöver. I den nya underlagsrapporten, Utbildning för framtidens arbetsmarknad, har Eva Löfbom och Per Sonnerby studerat och identifierat ett antal utmaningar i det svenska utbildningssystemet. I rapporten föreslås även… Läs mer »

Ladda ner gratis Rörelse på lek och allvar : om psykomotorisk specialpedagogik – Dorrit Stenberg

Ladda ner Rörelse på lek och allvar : om psykomotorisk specialpedagogik – Dorrit Stenberg

Den är tänkt för studerande inom lärarutbildning – främst inom idrott och hälsa – men passar även på grundskolans låg- och mellanstadium samt för specialpedagogik. Efter en utförlig beskrivning av ämnesområdet psykomotorik och utvecklingsteori med betoning på rörelse, följer avsnitt som handlar om pedagogik och metodik. I dessa avsnitt ägnas stor uppmärksamhet åt lärarens roll… Läs mer »

Ladda ner gratis Etnisk maktordning i skola och samhälle – Elisabeth Elmeroth

Ladda ner Etnisk maktordning i skola och samhälle – Elisabeth Elmeroth

I mångkulturella samhällen lever människor under skilda villkor. När vissa grupper får mycket makt, leder det till andra gruppers underordning. Den etniska maktordningen i Sverige innebär framför allt att svenskheten är den överordnade normen. En norm som, om skolan inte är uppmärksam, kan utgöra ett hot mot värdegrundens budskap om alla människors lika värde. Skolan… Läs mer »

Ladda ner gratis Bilden av historien 1b – Dick Harrison, Katarina Harrison Lindbergh

Ladda ner Bilden av historien 1b – Dick Harrison, Katarina Harrison Lindbergh

Dick Harrison och Katarina Harrison Lindbergh har skrivit ett nytt läromedel där de historiska texterna levandegörs på ett helt nytt sätt genom hundratals bilder.Bilden av historien är skriven av ett författarteam som garanterar både relevansen av urvalet av historiska skeenden och fakta utifrån ämnesplanens direktiv och användbarheten vid undervisningen. Läs merKoppling till ämnesplanens centrala innehållBilden… Läs mer »

Ladda ner gratis Barn läser och skriver : specialpedagogiska perspektiv –

Ladda ner Barn läser och skriver : specialpedagogiska perspektiv –

Den här boken handlar om de barn som av någon anledning inte lyckas med den första läs- och skrivinlärningen, de som tappar sugen och därmed tilltron till sin egen förmåga att lära. Boken är avsedd för blivande och verksamma lärare, speciallärare och specialpedagoger i grundskolans tidiga år inklusive förskoleklass. Den är också lämplig som kurslitteratur… Läs mer »

Ladda ner gratis Uppsatsboken – Fredrik Miegel

Ladda ner Uppsatsboken – Fredrik Miegel

Att skriva kandidatuppsats innebär en stor och spännande utmaning för de flesta studenter. Det är under arbetet med denna som man förväntas ta det sista steget till att bli en självständig kunskapsproducent och belönas med en filosofie kandidatexamen. Därmed framstår den såväl som det mest krävande som lärorika momentet på grundutbildningen. I den här boken… Läs mer »

Ladda ner gratis Meditationer i livskriser – Paul Brunton

Ladda ner Meditationer i livskriser – Paul Brunton

Boken innehåller korta, meditativa texter att fundera över, lära av, inspireras av och hämta nya krafter från. Urvalet har gjorts från Paul Bruntons stora, posthumt utgivna verk i 16 band – The Notebooks of Paul Brunton. Var för sig ger dessa texter en sällsynt vitaliserande läsupplevelse. Som helhet betraktad är Notebook-serien unik i sin kombination… Läs mer »