Nyanlända i skolan – Anderz Andersson, Sara Lyrenäs, Lina Sidenhag pdf

av | 31 augusti, 2015

Nyanlända i skolan

Den ökade invandringen, och särskilt då av barn och unga, har inneburit en stor utmaning för det svenska samhället, och inte minst för skolan. Trots att Sverige har en lång tradition av invandring är det först efter millennieskiftet som frågan om skola och migration fått aktualitet. Den här boken behandlar nyanlända barns och ungdomars rättigheter i asylprocessen och de nya bestämmelserna i skollagen om nyanlända elevers rätt till utbildning, som gäller från den 1 januari 2016.

Boken inleds med en bakgrundsbeskrivning av invandringen till Sverige och nyanländas skolsituation. Därefter beskrivs de i migrations- och mottagandeprocessen ingående parterna och deras ansvarsområden. Författarna redogör också mer allmänt för asylprocessen för att därpå fördjupa sig i reglerna beträffande barn och ensamkommande barn. Skolgången för barn som vis¬tas i Sverige utan tillstånd behandlas i ett särskilt kapitel.

De två avslutande kapitlen kopplar samman de tidigare kapitlen. Här presenterar författarna skollagens tillämpliga bestämmelser ur ett mer allmänt perspektiv. Utbildningens syfte, inflytande över utbildningen, diskriminering och kränkande behandling, skolplikt, stöd, extra anpassning och särskilt stöd är några exempel på områden som tas upp. Därefter behandlas bestämmelserna om nyanländas rätt till utbildning. Här redogörs bland annat för reglerna om kunskapsbedömning, om placering i årskurs och undervisningsgrupp samt planering av undervisning.

Anderz Andersson, Sara Lyrenäs och Lina Sidenhag är verksamma vid Juridiska institutionen vid Umeå universitet och knutna till Centrum för skolledarutveckling, som ansvarar för befattningsutbildning för rektorer.Författare: Anderz Andersson, Sara Lyrenäs, Lina Sidenhag
ISBN: 9789140691446
Antal sidor:
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 10.13 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *