Monthly Archives: december 2016

Ladda ner gratis Avstressa skolan! : Den glömda skoldebatten – Acki Wästlund

Avstressa skolan! : Den glömda skoldebatten

Ett förbisett problem i den svenska skolan är den höga stressnivån hos både lärare och elever. Ett annat problem, som också kommit i skymundan av PISA-debatten, är den alltförsvaga känslan för sammanhang som gör att många elever känner oro och förvirring.Att förbättra elevers ork, motivation, välbefinnande och känsla av mening är en förutsättning för att inlärningen ska fungera och de reformer som nu genomförs ska få avseddeffekt.Den här boken handlar om de ”glömda” problemen och hur vi kommer tillrätta med dem genom att lägga mer tonvikt på livsstil, fysisk hälsa och matvanor. Lyckas vi med det, kommer eleverna att prestera bättre och de anställda i skolan att må bättre.Acki Wästlund har arbetat med utvecklingsfrågor inom skolan sedan slutet på 90-talet. Hon är i grunden beteendevetare och idrottslärare.

del
Ladda ner gratis Det kognitiva samtalet i vården – Giacomo d'Elia

Det kognitiva samtalet i vården

Patientsamtal kan många gånger upplevas som frustrerande, både av behandlaren och patienten. Man talar bredvid varandra och en verklig förståelse kanske aldrig uppstår i mötet.

Utgångspunkt för Det kognitiva samtalet i vården är behovet av nya kliniska verktyg för patientkontakt och en vägledning i samtalsmetodik för de yrkeskategorier inom vårdområdet som direkt möter patienterna: läkare och blivande läkare, sjuksköterskor, kuratorer, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Boken vill guida behandlaren att bli en inre observatör i patientens tankevärld. På så sätt kan patientens oro, rädsla, sorg, ilska och, hjälpsökande beteende bli lättare att förstå. När behandlaren har kunskap om patientens egna tankar, föreställningar och ”hypoteser” om sina symtom har han eller hon också lättare att bemöta patienten med respekt. Mycket talar för att ett sådant bemötande också kan påverka patientens tillstånd i gynnsam riktning.

Metoden integrerar kognitiv teori och praktik, anknytningsteori, välbeprövade relationsskapande färdigheter och kunskap om en sokratisk, ”förlösande” hållning.

Boken är mycket pedagogiskt strukturerad kring tre variationer på samma tema: det lyssnande samtalet, det inre samtalet och det sokratiska samtalet. Dessa aspekter bildar tillsammans det kognitiva samtalet. Talrika exempel ur vardagen i vården gör boken konkret och lättillgänglig. Fortlöpande summeringar gör att arbetssättet fördjupas och utvecklas utan att texten blir abstrakt.

Giacomo d´Elia är läkare, leg psykoterapeut och professor emeritus i psykiatri vid Universitetet i Bergen. Han driver Center för Kognitiv Psykoterapi i Linköping. Tidigare har han utgivit Kognitiv Psykoterapi. Ett samarbetsprojekt med patienten (sfph, 2003).


del
Ladda ner gratis Handbok i lärande – August Bolstad

Handbok i lärande

Hur fångar man åhörarnas intresse? Hur förmedlar man ett budskap? Hur planerar man en kurs eller en presentation? Vilka hjälpmedel behöver man? Vilka arbetsformer passar för en viss målgrupp? Hur skapar man en gynnsam miljö för lärande? Hur följer man upp inlärningstillfället? Hur skapar man bestående lärande?
Handbok i lärande ger svar på alla de frågor som dyker upp när man ställs inför ett förmedlingsuppdrag, oavsett om det rör sig om en enkel presentation i det dagliga arbetet eller en mer omfattande utbildning. Boken är handfast och konkret och ger kunskap om och insikt i viktiga pedagogiska körregler. Den fungerar både som en källa till inspiration och som en uppslagsbok vid olika förmedlingssituationer.
Boken är en vidareutveckling av det uppskattade utbildningsmaterialet Konsten att framträda och kommunicera som används vid en rad företagsinterna och öppna kurser.

del
Ladda ner gratis Freud, why did you have to die so young? – Sara Lodin

Freud, why did you have to die so young?

Freud, Why Did You Have To Die So Young? är en bok om vad som rör sig i en människas hjärna när den sover: Komiska drömmar, pinsamma drömmar, våldsamma drömmar, vardagliga drömmar, fantasifulla drömmar, absurda drömmar, mardrömmar, önskedrömmar… En inblick i ett vidöppet psyke.

del
Ladda ner gratis Barn som bråkar : Att hantera känslostarka barn i vardagen – Bo Hejlskov Elvén, Tina Wiman

Barn som bråkar : Att hantera känslostarka barn i vardagen

Barn som bråkar, skriker och inte gör som de vuxna säger är svåra att hantera. Eftersom upprörda känslor smittar av sig, är risken stor att du själv snart är lika arg som ditt barn.

I den här boken tar författarna avstamp i elva vardagliga familjesituationer och visar på praktiska handlingsalternativ att använda sig av när en konflikt seglar upp. Metoden som används utgår från ett nytänkande förhållningssätt som kallas lågaffektivt bemötande.

Ta reda på vem som egentligen har problemet, justera förväntningarna på vad barnet klarar av och öva på att hålla dig lugn, är några av råden i denna konkreta och engagerande bok.

Detta är en utmärkt bok att använda i föräldragrupper och handledning. Definitivt är detta föräldrahandboken nummer ett just nu.

BTJ

del