Monthly Archives: oktober 2016

Ladda ner gratis Tillsammans : om medkänsla och bekräftelse – Anna Kåver, åsa Nilsonne

Tillsammans : om medkänsla och bekräftelse

En stor utmaning i våra liv är att fungera tillsammans – med vår livspartner, med våra barn och föräldrar, med våra släktingar, vänner och arbetskamrater. Vi vill skapa och bevara goda relationer, men alltför ofta misslyckas vi. Här kommer en bok som hjälper dig att lyckas! Genom att utveckla din medkänsla, både med andra och med dig själv, kan du fatta kloka beslut. Genom att bekräfta andra, och dig själv, kan du både visa och få respekt. En relation som präglas av medkänsla och respekt ger glädje och utrymme för utveckling. Den här boken visar vägen dit!

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en terapiform som har många inspirationskällor. Förenklat kan metoden sägas vila på kognitiv beteendeterapi och på fyra viktiga begrepp: acceptans, medveten närvaro, medkänsla och bekräftelse. I denna bok tar författarna på ett lättillgängligt sätt upp betydelsen av medkänsla (empati) och bekräftelse. Men medkänslan behöver ges uttryck i aktiv handling i bekräftelse av den andre. När vi bekräftar en annan människa förmedlar vi att vi tar henne på djupaste allvar. På så sätt ökar vi chansen att få bekräftelse tillbaka att få känna gemenskap och respekt.

I boken ges konkreta råd om vad, vem, när och hur vi kan bekräfta, i handlingar, verbalt och genom kroppsspråk. Ett kapitel handlar om bekräftelseyoga, dvs en rad enkla vardagliga övningar.

På samma sätt som författarnas böcker Att leva ett liv, inte vinna ett krig (om acceptans) och Vem är det som bestämmer i ditt liv? (om medveten närvaro) vänder sig Tillsammans till alla som är intresserade av personlig utveckling. Boken kan även användas som resursbok inom utbildningar och av professionellt verksamma inom psykiatrin.


del
Ladda ner gratis Studiemedel för gränslös kunskap. SOU 2011:26 – Utbildningsdepartementet

Studiemedel för gränslös kunskap. SOU 2011:26

Det här är den text som bland annat nätbokhandeln använder för att presentera boken.

del
Ladda ner gratis Barn- och ungdomspsykologi – Dag Hallen, Oddbjörn Evenshaug

Barn- och ungdomspsykologi

I denna bok presenteras en lättillgänglig introduktion till ett spännande ämnesområde. Boken har blivit något av en klassiker inom högskolestudier som rör pedagogiska och sociala yrkesområden och arbete med barn och ungdomar. Olika aspekter på utvecklingen under barn- och ungdomsåren sätts in i ett pedagogiskt helhetsperspektiv som fokuserar på barns och ungdomars samspel med sin omgivning.
I denna nya upplaga betonas utvecklingens sociala och kulturella sammanhang tydligare. Tvärkulturella undersökningar och forskning som rör etniska minoriteter har fått större utrymme, bl.a. i olika temarutor som kan läsas oberoende av den löpande texten. Författarna har vidare lagt större vikt vid Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv och vid Erik H. Eriksons psykosociala teori om identitetsutvecklingen under ungdomsåren och om utvecklingen mot en integrerad personlighet. Samtliga kapitel har reviderats och aktualiserats utifrån dagens forskning inom det utvecklingspsykologiska området.
Boken är avsedd för pedagogiska samt samhälls- och beteendevetenskapliga utbildningar vid universitet och högskola.
Andra upplagan

del
Ladda ner gratis Självhjälpsgrupper – teori och praktik – Magnus Karlsson

Självhjälpsgrupper - teori och praktik

Självhjälpsgrupper är små grupper som samlar deltagare med ett gemensamt problem, till exempel sorg, alkoholism eller någon fysisk sjukdom.Denna bok är den första på svenska som ingående diskuterar självhjälpsgrupper. Den tar sin utgångspunkt i tanken att de som deltar i sådana grupper delar en särskild erfarenhet och att de därför har en större möjlighet att förstå varandra. Frågor som diskuteras är bland annat: Vad är det som händer i självhjälpsgrupper? Vilken roll spelar de i dagens välfärdssamhälle? Hur kan olika professionella aktörer samarbeta med självhjälpsgrupper?Självhjälpsgrupper är skriven för universitets- och högskolestuderande inom socialt arbete och vårdområdet samt för personer som i sitt yrke eller engagemang kommer i kontakt med självhjälpsgrupper.

del
Ladda ner gratis Svåra samtal : goda råd från erfarna samtalsledare – Katarina Weiner Thordarson

Svåra samtal : goda råd från erfarna samtalsledare

Vem är mer skickad att lära andra hur man leder svåra samtal och ger svåra besked, än den som gör det dagligen? I den här boken får du möta några personer som delar med sig av egna erfarenheter av svåra samtal och sina verktyg för att lyckas med dem.

Katarina Weiner Thordarson har intervjuat 14 personer som i sin vardag samtalar med medarbetare som missköter sig eller inte presterar. De har också samtal om liv och död, de ger svåra besked och delger brottsmisstanke. Samtalen kan kantas av sorg, ilska, hotfullhet och andra starka känslor och du får ta del av hur personerna handlat. Här får du tillgång till deras värdefulla verk tyg och goda råd.

I boken får du läsa om olika kategorier av svåra samtal: prestationssamtal, samtal om beteenden, krissamtal och uppsägningssamtal.
Boken ger dig som läsare:
? En introduktion till svåra samtal.
? Inspiration och råd från personer som är skickliga på svåra samtal.
? Verktyg att använda i dina egna samtal.

del
Ladda ner gratis Styrkebaserat arbete: Hitta, förstå, utforska och utveckla styrkor. En bok om psykologiska styrkor. – Lotta Wallin

Styrkebaserat arbete: Hitta, förstå, utforska och utveckla styrkor. En bok om psykologiska styrkor.

Många vill arbeta styrkebaserat men gör det inte, för de saknar kunskapen, de vet inte hur de ska göra. Därför finns nu boken som utbildar läsaren i styrkebaserat arbete och baseras på vetenskapen om, och tillämpningen av styrkor. Den är lämplig både på högskolenivå och kortare kurser. Boken är skriven till chefer, coacher, konsulter, HR medarbetare, utbildare, psykologer m.fl. – alla som vill integrera styrkebaserat arbete i sin professionella roll.

Kapitelöversikt
Boken är indelad i sex kapitel som tar upp olika steg inom styrkebaserat arbete. Fokus rör sig genom kapitlen från ett individperspektiv till ett bredare arbetsplats- och organisations perspektiv. I kapitel ett definieras styrkor, talanger och svagheter samt anledningen till att vi bör arbeta styrkebaserat. Kapitlet blir en introduktion till hur vi kan tillämpa och applicera detta i vårt arbete. Denna tråd följer vidare genom kapitel två, där huvudfokus ligger på att hitta och identifiera våra styrkor: hur vi hittar dem på egenhand och hur så kallade styrketest fungerar. En översikt av några olika styrketest och beskrivning av det mest förekommande styrketestet presenteras. Kapitel tre syftar till att ge läsaren en bättre förståelse för styrkorna, vad styrkekombinationer innebär och hurvi formar styrkor i olika sammanhang. Kapitel fyra handlar om hur vi hanterar områden av svagheter, utbildar läsaren i positiva känslor, dess funktion och styrkebaserad målsättning, samt gör en djupdykning i hur vi kan förstå styrkekonstellationer. I kapitelfem rör vi oss in på arbetsplatsen och går igenom hur vi använder och utvecklar våra styrkor där vi är. Kapitlet tar upp styrketolkningar, skillnad på hög- och lågpresterare, styrkebeteenden och hur vi skapar dagliga styrkevanor. Kapitel sex ger en översynav styrkebaserat arbete i arbetsgruppen och i organisationen, tillsammans med styrkeutveckling och dess konsekvenser på ledarskapsnivå. Kapitlet avslutas med en introduktion till styrkebaseradeutvecklingssamtal och rekrytering. I appendix finnsolika övningar.

del