Monthly Archives: juni 2016

Ladda ner gratis Flerspråkiga barns villkor i förskolan : lärande av och på ett andra språk – Anne Kultti

Flerspråkiga barns villkor i förskolan : lärande av och på ett andra språk

Flerspråkiga barns villkor i förskolan utgår från en syn på språklärande som socialt och kontextuellt och har barns perspektiv i fokus. Boken synliggör och diskuterar bekanta vardagssituationer i förskolan. Genom konkreta exempel får vi följa barnens deltagande i aktiviteter och författaren diskuterar hur man kan förstå exempelvis sagostund, måltid och samling i relation till deltagande och språklärande.

Läs mer
Författaren visar på möjligheter och begränsningar i organisation, samspel, kommunikation och i fysisk miljö. Vidare betonas vikten av ett samarbete mellan hem och förskola för att stödja barns lärande och utveckling på och av flera språk. Teori och praktik möts genom att teoretiska perspektiv presenteras angående språk och lärande. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning och reflektionsfrågor. Boken har också ett metodkapitel som kan läsas som fördjupning eller fristående inför uppsatsarbete.
Flerspråkiga barns villkor i förskolan riktar sig till studenter och yrkesverksamma inom förskolan men också till föräldrar till barn i förskoleverksamhet samt andra som är intresserade av flerspråkighet och lärande.

Om författarna
Anne Kultti är verksam som lektor vid Göteborgs universitet.


del
Ladda ner gratis Knut Brodin : musik som livsämne – Laila Barkefors

Knut Brodin : musik som livsämne

Namnet Knut Brodin är nog obekant för många. Men hans melodier har de flesta svenska barn sjungit någon gång: Herr Gurka, Krakel Spektakel, Det var så roligt

Brodin (18981986) var konsertpianist med sin tids mest utskällda modernister på repertoaren. Han kom sedan att främst ägna sig åt barns uttryck i musik och bild och åt undervisning.

Tillsammans med de konkreta uttrycken för hans verksamhet, får vi här ta del av hans syn på musikerskapet, på existentiella frågeställningar som var aktuella i de kretsar där han rörde sig, och på arbetet med barn, musik och undervisning. ”Musik som livsämne” är ett Brodinskt uttryck som han använde när han diskuterade sin syn på barn, identitet och musikundervisning.

Laila Barkefors är musikvetare, verksam i Göteborg. Hon disputerade 1995 på en avhandling om tonsättaren Allan Pettersson.


del
Ladda ner gratis Kulturskolan Raketen : ett motströms alternativ – Mario Marx

Kulturskolan Raketen : ett motströms alternativ

Bokens utgångspunkt är en kritik av dagens
marknadsorienterade skolpolitik. Som en motbild
mot dess jakt på resultat och kontroll beskrivs en
skolas arbete med att bejaka elevers lust,
nyfikenhet och kreativitet. För att åstadkomma en
djupare förståelse och en helhetssyn vävs teori,
kultur och estetik samman i ämnesövergripande
teman.
Men boken handlar också om vikten av att bli en
god läsare; lärarens auktoritet; arkitektur för en
kreativ skola och inte minst om vuxnas
värderingar. I boken möter vi Ingela Josefson
tidigare rektor för Södertörns högskola och
idéhistorikerna Sven Eric Liedman. De ger sin syn
på bildning, forskning och den svenska skolans
historia.
”Kulturskolan Raketen – ett motströms alternativ”
vill, som titeln antyder, visa på ett alternativ till
den nuvarande utbildningsideologin men också
nyansera den förenklade bilden av skolan som
medierna konfronterar oss med.


del