månadsarkiv: november 2015

Ladda ner gratis Svenska för invandrare – brygga eller gräns? – Syn på kunskap och lärande inom SFI-undervisningen – Marie Carlson

Undervisningen i Svenska för invandrare, SFI, har på senare år fått symbolisera integrationspolitikens misslyckande – inte minst i mediadebatten. Men hur ses verksamheten av dem som själva ingår i den? Och vilken bild av Sverige är det som framträder i undervisningen? Dessa frågor är utgångspunkt för denna bok om SFI-utbildning. Författaren ger en tankeväckande analys… Läs mer »

Ladda ner gratis Trotsboken – Kristina Hofsten, Malin Alfvén

”Han har kommit i trotsåldern”, suckar vi föräldrar när barnet plötsligt blir avigt, trotsigt eller ilsket, ja, allmänt omöjligt. Som om det fanns en enda trotsålder! I själva verket består livet av många olika perioder av trots. Och väl är det. Trots leder till mognad och utveckling. Man kan faktiskt säga att trots och utveckling… Läs mer »

Ladda ner gratis Upplösningens dialektik : bildningsmål och politisk modernitet i Sverige kr – Micael Björk

Hur kan kulturella förhållanden samspela med eller motverka en osäker demokratisk utveckling? I Upplösningens dialektik söker sig Micael Björk tillbaka till det förra sekelskiftets debatter om bildning och politisk kultur för att få perspektiv på detta problemområde. Med ett fylligt historiskt material rekonstruerar författaren tv promoderna grundhållningar. Det handlar om en kamp mellan dem som… Läs mer »

Ladda ner gratis Psykoanalytiskt orienterad psykoterapi – Bo Sigrell

Det har länge saknats en modern och lättillgänglig lärobok i psykoanalytisk psykoterapi. Bo Sigrell ger här en levande bild av psykoterapin som en komplicerad och fascinerande process mellan en engagerad och utbildad specialist och en hjälpsökande människa. Genom en mångfald av kliniska exempel baserade på Sigrells långa erfarenhet blir de teoretiska resonemangen lätta att förstå.… Läs mer »

Ladda ner gratis Lärande för alla sinnen : handbok om eLearning – pedagogik och integrering – LarsGöran Boström

Handbok om eLearning ? pedagogik och integrering.Den senaste pedagogiska forskningen förespråkar bättre anpassning till studerandes personliga förutsättningar, vid sidan av ett aktivare förhållningssätt till lärande. I denna anda anses informations- och kommunikationsteknologi utgöra en viktig komponent för pedagogisk utveckling. Målen är alltså klara, metoderna likaså, men likväl finns det en allmän kunskapsbrist när det gäller… Läs mer »

Ladda ner gratis Lärandets grogrund : perspektiv och förhållningssätt i förskolans läroplan –

Förskolans läroplan Lpfö-98 är ett historiskt dokument. I och med dess införande råder inte längre någon tvekan om vad barn ska ha möjlighet att lära i förskolan och på vilka värderingar det pedagogiska arbetet ska vila. Läroplanen ger dock ingen vägledning för hur arbetet ska genomföras i praktiken. Detta lämnas till den enskilde pedagogens bedömning… Läs mer »

Ladda ner gratis Tretton till nitton år – Julian Sleigh

Tonåren för med sig många förändringar och konflikter. Sleigh vänder sig till föräldrarna, beskriver tonåringens utveckling år för år och tar upp sådana saker som karma och öde, ensamhet, relationsproblem, sexualitetens uppvaknande, alkohol och droger.

Ladda ner gratis Historia som kunskap : innehåll, mening och värden i möten med historia – Niklas Ammert

Vad kan man när man kan något om historia? Vad är viktigt att kunna och hur lär man sig det? Ungdomar möter historia överallt: i skolan, familjen, media och samhället runtom. Men hur uppfattar eleverna mening och värden i relation till historiska förhållanden och händelser?I Historia som kunskap belyser historiedidaktikern Niklas Ammert dessa frågor, såväl… Läs mer »