Monthly Archives: oktober 2015

Ladda ner gratis Ledarskap i förskolan – Pia Anagrius, Lena Hermelin

Ledarskap i förskolan

En inspirerande bok för dig som vill förstå mer av ledarskap och hur du kan leda utifrån förskolans uppdrag och speciella förutsättningar.

Att leda förskola idag kräver en välsynkad ledning. Du kanske har en ledningsgrupp eller jobbar med en pedagogisk utvecklingsgrupp eller direkt mot avdelningsansvariga förskollärare.

Hur får du utväxling på ledningsarbetet? Hur når du och dina medarbetare ökad samstämmighet i både tanke och agerande? Hur skapa team som med kraft och energi driver utvecklingen i enheten? Hur ska du som ledare tänka och arbeta utifrån olika roller och ansvar i förskolan?

Det här är några av de områden som boken tar upp och belyser utifrån författarnas erfarenheter i sitt samarbete med förskolor i utveckling.

Pia Anagrius och Lena Hermelin har sedan 2000 arbetat med coaching, handledning, utbildning och utvecklingsstöd till förskolans chefer, arbetslag och medarbetare. Tillsammans driver Pia och Lena Strategihuset och tillhandahåller stöd till olika organisationer och verksamheter.

Den här responsen fick vi från en chef: ”Ni har gett mig mängder av konkreta idéer, vilka kommer att göra mig ännu säkrare i rollen som ledare. Många användbara modeller och bilder.”

del
Ladda ner gratis Vetenskapligt skrivande – – kreativa genvägar – Karin Widerberg

Vetenskapligt skrivande - - kreativa genvägar

Oumbärlig bok för alla studenter vid universitet/högskola som står inför att skriva uppsats, projektarbete eller avhandling, individuellt eller tillsammans med andra. Bland annat behandlas hur arbetet med problemställningen kan underlättas, hur man kan skriva teori och hur man kan få fram olika röster i texten, hur man skriver citat, noter och referenser, vad saklighet och fackkunskap innebär och hur man kan garantera sig bra handledning.

del
Ladda ner gratis Handledning i arbetslivet – Gunvor Silfving, Solweig Sjöberg

Handledning i arbetslivet

Personalens kompetens är avgörande för ett företags eller en organisations konkurrenskraft. Kunskaper blir emellertid snabbt föråldrade. Vi måste därför se lärandet som en livslång process under vilken vi ständigt lär om och lär nytt. För att kunna lära av varandra och tillvarata de möjligheter till lärande som finns på arbetsplatsen krävs kunskap om handledning. Denna bok handlar om de processer som äger rum vid handledning och hur handledning kan utveckla medarbetarnas kompetens och personlighet. I boken redogörs för bl a:
• Vad innebär god handledning?
• Vilka förväntningar ställs på en handledare?
• Vilka olika funktioner kan en handledare ha?
• Hur ser lär- och kommunikationsprocessen ut?
• Hur kan en handledare hantera problem och konflikter?
• Hur planerar, förbereder och genomför en handledare en inlärningssituation?
Handledning i arbetslivet vänder sig till dem som i sitt yrke handleder andra människor inom industri, vård, offentlig förvaltning, utbildning och service. Den är också lämplig för grundläggande utbildning i handledning vid universitet och högskola.

del
Ladda ner gratis Folkskolan såsom bottenskola – Fridtjuv Berg

Folkskolan såsom bottenskola

Fridtjuv Berg (18511916) är en av de stora profilerna i den svenska skolans historia. Han var folkskolläraren som blev minister med ansvar för skolfrågor i två liberala ministärer i början av 1900-talet.
1883 fick han sitt offentliga genombrott som skoldebattör med skriften
Folkskolan såsom bottenskola. Hans tankar om en sammanhållen skola var kontroversiella i samtiden men kom i stora drag att bilda grunden för den gemensamma grundskola som förverkligades ett halvsekel efter hans död.
I anslutning till 100-årsminnet av hans död ges denna faksimil av originalutgåvan ut i samarbete mellan Lärarstiftelsen, Lärarförbundet och Lärarförlaget.

del
Ladda ner gratis En vinnande väg : idrottspsykologi för gymnasiet. Lärarhandledning – Sofia Bunke, Anna Lohman, Charlotte Wennberg

En vinnande väg : idrottspsykologi för gymnasiet. Lärarhandledning

Denna lärarhandledning hör till boken En vinnande väg – idrottspsykologi för gymnasiet som är en riktad kursbok för inriktningen idrottspsykologi i ämnet psykologi.

I lärarhandledningen får du förslag på övningar och uppgifter som eleverna kan jobba med under kursens gång. En del övningar/uppgifter kan med fördel även användas i prov- och testsammanhang.

Ett heltäckande läromedel
Tillsammans med kursboken skapar lärarhandledningen ett heltäckande verktyg för kursen idrottspsykologi (som eleverna väljer inom ramen för Psykologi 2B).

Omvandla kunskap i praktiken
Eleverna ges möjlighet att relatera till egna erfarenheter samtidigt som de får använda sig av begrepp, teorier och modeller i praktiken. De får tillämpa sina kunskaper
och träna på att applicera nyinlärda begrepp i olika sammanhang.

Se lärarhandledningen både som inspiration och ett hjälpmedel!

del
Ladda ner gratis Att bli lärare i ett nytt skollandskap : identitet och utbildning – Margareta Nilsson Lindström

Att bli lärare i ett nytt skollandskap : identitet och utbildning

Lärarnas utbildning och yrkeskunnande är starkt omdebatterade i svensk utbildningspolitik.Avgörande förändringar har genomförts på skolans område under de senaste decennierna. Skolan har kommunaliserats, mål- och resultatstyrning har införts, skolan har marknadiserats. Därtill genomgår lärarutbildningen ständiga reformer.Margareta Nilsson Lindström har studerat lärarutbildningen vid universitetet i Växjö och iakttagit hur studenterna formar sin läraridentitet. Hon har följt grundskollärarstudenter genom deras utbildning och också mött nyblivna lärare.Hos de blivande lärarna framträdde tre olika idealbilder av skolan: byskolan, förortsskolan och skolan på marknaden. Dessa bilder, som är starkt präglade av studenternas olika bakgrunder, begränsar lärarstudenternas och de nyblivna lärarnas möjligheter att orientera sig i dagens skollandskap.Margareta Nilsson Lindström är verksam vid sociologiska institutionen vid Lunds universitet. Hon var 2007–2009 knuten till Linnéuniversitet i Växjö som utbildningsvetenskaplig forskare.

del
Ladda ner gratis Livskunskap för livskvalitet : fler perspektiv på en viktig samhällsfråga –

Livskunskap för livskvalitet : fler perspektiv på en viktig samhällsfråga

Hur uppnår vi som individer, familjer, organisationer och samhälle bästa möjliga livskvalitet? Vilka kunskaper krävs? Vilka förmågor behöver utvecklas. Den livligt på senare år diskuterade frågan om undervisning i livskunskap i grund- och gymnasieskolor har behandlats i böckerna Livskunskap på schemat (2010) och Livskunskap i skolan (2011). De livskunskapsprogram som introducerats i våra skolor utgår från värdet av social och emotionell träning. De bidrar till att möta skolans behov av trygghet och god studiero och att uppfylla målen för den goda värdegrund som beskrivs i skollag och andra styrdokument.

I denna tredje bok om livskunskapsfrågan vidgas perspektivet. Det finns såväl affärsföretag som många ideella organisationer som i sin verksamhet inrymmer inslag som bidrar till vår livskunskap. Bland sådana organisationer finns några som mellan skolans terminer arrangerar samtal och övningar som kan hänföras till studieområdet livskunskap. I denna bok får vi särskilt bekanta oss med Föreningen Protus livskunskapsläger.

Vi möter i denna antologi företrädare för folkhälsoarbete, praktisk filosofi och lärarutbildning liksom pedagoger, psykologer, medlare och ungdoms-ledare samt mobbnings- och våldsförebyggare. De pläderar för systematisk satsning på livskunskap i skola och samhälle för att stärka barns, ungdomars och vuxnas livskvalitet.

Livskunskapsfrågan berör alla. Livskunskap för livskvalitet kompletterar de två tidigare utgivna böckerna Livskunskap på schemat och Livskunskap i skolan. De tre utgör tillsammans en början till ett specialbibliotek för kunskapsinhämtning och reflektion kring den för vår samhällsutveckling avgörande livskunskapsfrågan. Hur stat, kommuner, företag och medborgare gemensamt hanterar utvecklingen av denna samhällsfråga avgör livskvaliteten för kommande generationer.


del
Ladda ner gratis Leka tillsammans : 117 enkla värdegrundsövningar för yngre barn 3-8 år – Charles A Smith

Leka tillsammans : 117 enkla värdegrundsövningar för yngre barn 3-8 år

Leka tillsammans är ett material som är särskilt anpassat för förskolan. Boken innehåller 117 enkla och roliga övningar som uppmuntrar samarbete, hjälpsamhet och respekt för varandras känslor och olikheter. Många av övningarna kräver ingen rekvisita. I de fall det behövs utrustning handlar det i huvudsak om sådant som brukar finnas på förskolan. Övningarna i varje kapitel är uppdelade åldersmässigt och varje övning har en tydlig och överskådlig instruktion. Boken är indelad i fyra kapitel: Vänskap, Medkänsla, Samarbete och Vänlighet. I varje kapitel ges barnen möjlighet att träna olika färdigheter: – Vänskap: Kamratskap, Dialog, Gemenskap – Medkänsla: Känna igen känslor, Lösa problem, Uttrycka sig – Samarbete: Hänsyn, Samråd – Vänlighet: Omtänksamhet, Varsamhet, Hjälpsamhet, Generositet, Rädda/Skydda, Respekt/Uppmuntran Övningarna är i första hand tänkta för barn mellan 3 och 5 år, men kan användas upp till 8 års ålder. Författaren Charles Smith är professor på School of Family Studies and Human Services i Kansas, USA. Han har själv arbetat som lekterapeut och förskollärare. Charles Smith har skrivit ett flertal böcker om barn och barns utveckling, med fokus just på värdegrundsfrågor. Leka tillsammans är översatt till sex olika språk och har blivit belönad med det prestigefyllda Benjamin Franklin Award.

del
Ladda ner gratis Blickens ordning. Bildspråk och estetiska lärproccesser som kulturform och kunskapsform – Ulla Lind

Blickens ordning. Bildspråk och estetiska lärproccesser som kulturform och kunskapsform

Det huvudsakliga syftet med avhandlingen Blickens ordning är att undersöka och diskutera villkoren för visuella och estetiska lärprocesser som kunskapsområden och praktiker. Den övergripande frågan handlar om vilka funktionen bild och visuell kultur får som kunskapsformer i förskolans lärprocesser och i skolelevers bildabeten samt hur dessa lärprocesser kan utforskas och utmanas. I arbetet används poststrukturalistiska metoder och teorier vars främsta mål är att syna värdehierarkier och dikotomier och vilken makt som dessa utövar i de pedagogiska och estetiska praktikerna. Det handlar om hur synen på kunskap, lärande och bildskapande reglerar vad som blir tillgängligt och tillåtet att göra i dessa praktiker.

I ett samhällsskede med en långtgående och avancerad målrationell styrningsrationalitet inom förskola och skola, liksom högre utbildning, diskuteras värdet av mål och lärprocesser som kan erbjudas med visuella kunskapsformer.

del