Monthly Archives: augusti 2015

Ladda ner gratis Etnicitet som resurs – i skolan – Layal Kasselias Wiltgren

Etnicitet som resurs - i skolan

Skolan är en plats där barn, ungdomar och personal med olika etnisk bakgrund möts. Men vad är etnicitet? Hur kommer det till uttryck, hur uppstår det och varför tillskrivs det ”invandrare” men sällan ”svenskar”?? Layal Kasselias Wiltgrens bok, som baseras på en årslång fält­­studie på en förortsskola, är angelägen för alla som arbetar med barn och unga i Sverige idag. Här erbjuds en behövlig och begriplig teoretisk grund till hur och varför vi ska möta elever som individer snarare än som representanter för ett kön, en bostadsort eller en etnisk grupp. ?Boken lyfter fram de positiva resurser eleverna bär med sig och vilka möjligheter det finns att stärka ungdomarna ytterligare. Författaren uppmärksammar att etniciteter är komplexa. En person kan beskriva sig själv som irakier, kaldé, arab och svensk vid olika tillfällen. Stereotypa uppfattningar begränsar därför eleverna. Det gäller att skapa ett utökat handlingsutrymme för ungdomarna, vilket är en viktig del av värdegrundsarbetet.

del
Ladda ner gratis Hur vi lär – John Hattie, Gregory Yates

Hur vi lär

Boken Hur vi lär. Synligt lärande och vetskapen om våra lärprocesser bygger vidare på professor John Hatties imponerande forskningsöversikt Synligt lärande om vad som påverkar elevers studieresultat. Tillsammans med Gregory Yates beskriver Hattie hur hur våra lärprocesser går till. Några av de frågeställningar som tas upp i Hur vi lär är t.ex. lärares personlighet, hur kunskap lagras och effekterna av kognitiv belastning, återkopp­lingens betydelse, tänka snabbt och tänka långsamt, multitasking och myter om hur människor lär sig.

Hur vi lär består av tre delar Lärande i klassrummet, Lärandets grunder, och Känn dig själv. I de första delarna redogör John Hattie och Gregory Yates för de kognitiva byggstenarna för kunskapsin­hämtning och den sista delen utforskar betydelsen av självförtroende och självkännedom i lärprocessen. I anslutning till varje kapitel finns instuderingsfrågor och rekommendationer för vidare läsning.

Hur vi lär riktar sig till lärare och lärarstuderande, men även till skolledare, föräldrar, studenter och andra som vill veta mer om vetenskapen om våra lärprocesser.

Hur vi lär är utförlig, aktuell och försedd med mängder av referenser. Den är viktig inte minst med tanke på de omfattande diskussionerna i Sverige f.n angående bl. a. elevernas resultat samt lärarnas situation och status.

Ulf Viklund, BTJ-häftet nr 9 2015

del
Ladda ner gratis Nyanlända i skolan – Anderz Andersson, Sara Lyrenäs, Lina Sidenhag

Nyanlända i skolan

Den ökade invandringen, och särskilt då av barn och unga, har inneburit en stor utmaning för det svenska samhället, och inte minst för skolan. Trots att Sverige har en lång tradition av invandring är det först efter millennieskiftet som frågan om skola och migration fått aktualitet. Den här boken behandlar nyanlända barns och ungdomars rättigheter i asylprocessen och de nya bestämmelserna i skollagen om nyanlända elevers rätt till utbildning, som gäller från den 1 januari 2016.

Boken inleds med en bakgrundsbeskrivning av invandringen till Sverige och nyanländas skolsituation. Därefter beskrivs de i migrations- och mottagandeprocessen ingående parterna och deras ansvarsområden. Författarna redogör också mer allmänt för asylprocessen för att därpå fördjupa sig i reglerna beträffande barn och ensamkommande barn. Skolgången för barn som vis¬tas i Sverige utan tillstånd behandlas i ett särskilt kapitel.

De två avslutande kapitlen kopplar samman de tidigare kapitlen. Här presenterar författarna skollagens tillämpliga bestämmelser ur ett mer allmänt perspektiv. Utbildningens syfte, inflytande över utbildningen, diskriminering och kränkande behandling, skolplikt, stöd, extra anpassning och särskilt stöd är några exempel på områden som tas upp. Därefter behandlas bestämmelserna om nyanländas rätt till utbildning. Här redogörs bland annat för reglerna om kunskapsbedömning, om placering i årskurs och undervisningsgrupp samt planering av undervisning.

Anderz Andersson, Sara Lyrenäs och Lina Sidenhag är verksamma vid Juridiska institutionen vid Umeå universitet och knutna till Centrum för skolledarutveckling, som ansvarar för befattningsutbildning för rektorer.


del
Ladda ner gratis Med livsvärlden som grund : bidrag till utvecklandet av en livsvärldsfenomenologisk ansats i pedagogisk forskning –

Med livsvärlden som grund : bidrag till utvecklandet av en livsvärldsfenomenologisk ansats i pedagogisk forskning

Bidrag till utvecklandet av en livsvärldsfenomenologisk ansats i pedagogisk forskning. Ända sedan Edmund Husserl lanserade livsvärldsbegreppet har det utövat stor dragningskraft på forskningen inom skilda discipliner. Avsikten med denna bok är att försöka visa vad en livsvärldsansats kan innebära för pedagogisk forskning. I det inledande kapitlet redogörs för livsvärldsansatsens teoretiska grunder och metodologiska konsekvenser. I de efterföljande kapitlen presenteras empiriska bidrag från olika områden som visar vad en livsvärldsansats kan innebära, vad som visar sig utifrån ett sådant perspektiv och hur man kan gå tillväga i sådan forskning. De olika undersökningarna skall således förstås mera som exempel än som föreskrifter. Genom denna uppläggning stöder bokens olika kapitel varandra och bildar en sammanhängande helhet. Denna andra, reviderade upplaga av boken är avsedd för undervisning på universitet och högskolor, men vänder sig till alla som arbetar med forskningsmetodologiska frågor och är intresserade av kvalitativ forskning, särskilt utifrån en livsvärldsansats. Andra upplagan

del
Ladda ner gratis Skrivstil : fila på stilen … med höger hand – Britta Redin, Görel Hydén

Skrivstil : fila på stilen ... med höger hand

Skrivstil – fila på stilen vänder sig till elever som är bekanta med bokstavsformerna men som behöver öva vidare. Boken innehåller ett flertal sammanhängande texter att öva på. I Skrivstil – fila på stilen får eleverna – repetera och befästa bokstavsformer och bindningar – automatisera skrivstilen – öva detaljer i skrivstilen som gör den tydlig och därmed lättläst – läsa skrivstil.Varje kapitel inleds med en kort information om den detalj som ska övas. Där bokstäver och ord är tryckta i ljusgrått fyller eleverna i dem innan de skriver på egen hand. Kapitlen avslutas med att eleven utvärderar sin skrivstil, med fokus på det kapitlet handlat om.Med jämna mellanrum återkommer kapitlet ”Tänk på allt som du har övat” med en längre sammanhängande text. Den kan ses som en diagnos där eleven, som rubriken anger, ska tänka på allt som den har övat så långt i boken.Längst bak i boken finns en översikt över hur de stora och de små bokstäverna formas. … för vänster handSkrivstil – fila på stilen finns också i en version för  vänsterhänta (art.nr 35410).

del
Ladda ner gratis På upptäcktsfärd i folkhögskolans värld : en resa i ett svunnet och nutida bildningslandskap – Gunnel Furuland

På upptäcktsfärd i folkhögskolans värld : en resa i ett svunnet och nutida bildningslandskap

Följ med på en resa till en tredjedel av folkhögskolorna i Sverige från Tornedalen i norr till Tomelilla i söder. Här möts de äldsta med en nästan hundrafemtioårig historia på den svenska landsbygden och de unga växande folkhögskolorna i storstädernas förorter. Alla är de värda att upptäcka!

del
Ladda ner gratis I takt med tiden? : perspektiv på idrottslärarutbildning i Skandinavien –

I takt med tiden? : perspektiv på idrottslärarutbildning i Skandinavien

Idag finns relativt mycket kunskap om skolämnet idrott och hälsa, eller ’kroppsøvning’ och ’idræt’ som det heter i Norge respektive Danmark. Dock vet vi inte lika mycket om den utbildning som ska förbereda de lärare som ska undervisa i idrott och hälsa i skolan. I?den här boken ställs befintlig kunskap om idrottslärarutbildningen i relation till pågående förändringsprocesser i skola, utbildning och samhälle. Hur påverkas idrottslärarutbildning av problem och utmaningar inom skolämnet idrott och hälsa? Hur förbereds studenter för uppgiften att forma unga människors förhållande till hälsa och kroppsrörelse? Vilka olika framtidsscenarior är möjliga för idrottslärarutbildning? Det är några av de övergripande frågor som behandlas i den här boken.I boken ger författarna en samlad bild av den skandinaviska forskningen om idrottslärarutbildning. Utbildningen beskrivs och diskuteras utifrån historiska, utbildningspolitiska och professionsrelaterade perspektiv. Boken vänder sig till studenter och doktorander inom idrottslärarutbildning samt till utbildare inom nämnda utbildning, såväl de som jobbar inom högskola som inom grund- och gymnasieskolan. Vidare är boken angelägen för personer inom myndigheter och organisationer som fattar beslut som rör idrottslärarutbildning.

del
Ladda ner gratis Hundra år i skolans tjänst : nedslag i Göteborgs skolhistoria –

Hundra år i skolans tjänst : nedslag i Göteborgs skolhistoria

Beskrivning saknas från förlaget. Kolla gärna upp förlagets (Warne Förlag) hemsida, där det kan finnas mer information.

del
Ladda ner gratis ämnesdidaktik – en undervisningskonst – Agneta Bronäs, Niclas Runebou

ämnesdidaktik - en undervisningskonst

Ämnesdidaktik – en undervisningskonst är en grundbok som svarar mot det behov av ämnesdidaktiska kunskaper som tydligt uttrycks i intentionerna i den nya lärarutbildningen.

Författarna, Agneta Bronäs och Niclas Runebou, presenterar en modell för ämnesdidaktik som både stödjer lärare och blivande lärare i deras undervisning och ger en systematisk grund för ämnesdidaktiska studier. Modellen är nyskapande och kan bli det analys­verktyg som hittills har saknats. Modellens delar exemplifieras med verkliga undervisningssituationer och den visar hur viktigt samspelet mellan det konkreta och det abstrakta är för att lärande ska ske.

Boken, som omfattar såväl ett teoretiskt som praktiskt perspektiv, syftar till att lärarstuderande ska uppnå en tydlig professionalisering. Ämnesdidaktik – en undervisningskonst vänder sig till lärarstuderande, lärarutbildare, yrkesverksamma lärare samt forskare och forskar­studerande i ämnesdidaktik.

del