Monthly Archives: juli 2015

Ladda ner gratis Lärande lek i utemiljö – Karin Persson Gode

Lärande lek i utemiljö

Lärande lek i utemiljö – Pedagogiska lekar och övningar

 

  

Ta tillvara på uteleken! I utemiljön får barnen automatisk träning av grov- och finmotorik samtidigt som de i kontakten med naturen får en förförståelse om biologi och miljö att ta med till skolans värld. 

I Lärande lek i utemiljö kan du läsa om olika pedagogiska lekar och övningar du kan göra utomhus med din förskolegrupp. Alla lekar och övningar är anpassade till årstid och platser såsom förskolegården och skogsbacken. Vad gör man på förskolegården och vad gör man i skogen? Vilka experiment kan man utföra och vad behövs till det? Vad betyder egentligen Allemansrätten och hur förklarar man det för små barn?


del
Ladda ner gratis Adopterade barn : vägledning för förskolan – Dan Höjer, Lotta Höjer

Adopterade barn : vägledning för förskolan

Ett adopterat barn har fått en annorlunda start i livet än andra barn. Det är de flesta överens om. Men vad innebär det i praktiken när barnet kommer till förskolan? Ska adopterade barn skolas in på ett annorlunda sätt? Vad bör man som pedagog vara beredd på? Och hur kommer adoptivföräldern in i bilden?

del
Ladda ner gratis Skriva på universitet och högskolor : en bok för lärare och studenter – Torlaug Løkensgard Hoel

Skriva på universitet och högskolor : en bok för lärare och studenter

Inom högre utbildning har skrivandet en traditionellt stark roll. Studenterna inom vitt skilda ämnen förväntas prestera vetenskapliga uppsatser och presentationer. Denna bok möter lärarens behov av att kunna handleda i synnerhet den nya studentens skrivande. Hur ska du som lärare kunna hjälpa de studenter som stött på problem? Det rör sig om att förstå skrivprocessens olika steg, att ge fruktbar feedback, att lära studenten planera texter och att skriva om! Författaren diskuterar även vilken roll läsaren spelar för texten och hur man hanterar skrivblockering.Boken riktar sig till lärare på högskolor och universitet men även till lärarutbildare, studenter, kursledare och andra skribenter som vill utveckla sitt skrivande.

del
Ladda ner gratis Vägar till naturvetenskapens värld : ämneskunskap i didaktisk belysning – Inger Karlefors, Gustav Helldén, Per Högström, Gunnar Jonsson, Anna Vikström

Vägar till naturvetenskapens värld : ämneskunskap i didaktisk belysning

Vad händer när vatten fryser till is? Hur övervintrar bin? När dör en morot? Vad behövs för att ett frö ska gro? Dessa och andra till synes enkla frågor leder i boken Vägar till naturvetenskapens värld –ämneskunskap i didaktisk belysning in på de stora frågorna om allt liv på vår jord, om biologisk mångfald, ekologi och hållbar utveckling.

Läs mer
Bokens författare börjar med att behandla de små atomerna, därefter cellen och villkoren för några olika livsformers liv och växande, och avslutar i ekosystemen och våra mänskliga samhällen. Deras utgångspunkt är övertygelsen om att det naturvetenskapliga ämnesinnehållet ska behandlas tillsammans med de ämnesdidaktiska frågorna.
Den didaktiska belysningen är inspirerad av variationsteorin, en teori om lärande som utgår från att variationen är en viktig förutsättning för att vi ska kunna urskilja saker i vår omvärld. Fokus ligger här på ”lärandets objekt”, det vill säga det som eleverna förväntas lära sig, hur detta lärande görs möjligt och vad eleverna sedan faktiskt lär sig.
Boken är främst tänkt som kurslitteratur inom lärarutbildningen och grundläggande fortbildningar för förskollärare och lärare. Den kan också användas i olika barnledarutbildningar inom natur- och fritidssektorn. Intresserade lärare som vill bredda sina kunskaper i ämnet kan också ha stor glädje av boken.
Denna nya upplaga har kompletterats med två nya kapitel: ett grundläggande från fysikens område och ett om rymden.

Om författarna
Gustav Helldén – professor emeritus i de naturvetenskapliga ämnenas didaktik vid Högskolan Kristianstad
Per Högström – fil.dr och universitetslektor i pedagogik med inriktning mot naturvetenskapernas didaktik vid Luleå tekniska universitet
Gunnar Jonsson – fil.dr och universitetslektor i naturvetenskapligt lärande vid Luleå tekniska universitet
Inger Karlefors – fil.dr och universitetslektor i pedagogik vid Luleå tekniska universitet
Anna Vikström – fil.dr och universitetslektor i naturvetenskapligt lärande på lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet


del
Ladda ner gratis Lärare och handledning – Ett relationistiskt perspektiv – Hans Birnik

Lärare och handledning - Ett relationistiskt perspektiv

I denna bok fokuseras två områden – lärarens och elevens relation i skolan, samt relationen mellan lärarstudenten och dennes handledare under praktikperioden. Ett annat genomgående tema är hur förhållandet mellan läraren och eleven bearbetas under lärarstudentens skolpraktik.
Författaren redovisar i boken två empiriska studier. I den ena undersöks betydelsen av lärarens förhållande till eleven. I den andra redogörs för vilken vikt praktikhandledaren och lärarstudenten tillmäter den interpersonella relationen mellan läraren och eleven.
Inom alla yrkesgrupper är förhållandet mellan människor av avgörande betydelse för individens utveckling och förändring. I boken diskuteras vilka erfarenheter och teoretiska antaganden från andra yrkesområden som blivande och redan verksamma lärare har användning av i sitt arbete. Författaren gör i boken också en omfattande genomgång av handledningslitteratur.
Boken är främst avsedd som kurslitteratur inom lärarutbildningen, men vänder sig även till redan yrkesverksamma lärare och andra som är intresserade av handledningsfrågor.


del
Ladda ner gratis Att lyckas med matematik i grundskolan – Olof Magne

Att lyckas med matematik i grundskolan

Ungefär var sjunde elev upplever skolmatematiken som ett stort misslyckande. Budskapet i denna bok är att det är möjligt även för dessa barn och ungdomar att lyckas med matematiken. En förutsättning är dock att de lär sig rätt matematik på rätt sätt – efter intresse, förmåga och behov. Boken består av två delar. I den första delen möter vi matematikinlärningens psykologi, och i den andra dess pedagogik. Först behandlas således hur eleverna lär och sedan hur deras lärande bör stimuleras. Som en röd tråd genom boken löper frågor om mål, metod och innehåll. Författaren redogör bl.a. för hur eleverna kan lära sig problemlösning och utveckla sin kunskap om tal samt hur hjälpmedel som miniräknare och dator kan användas i numerisk räkning. Han visar även hur geometrin kan göras meningsfull genom att eleverna får upptäcka sambandet mellan geometri som logiskt system och den konkreta verkligheten.
Boken vänder sig till lärarstuderande och till yrkesverksamma lärare, framför allt inom grundskolan.

del
Ladda ner gratis Lekteorier – Mikael Jensen

Lekteorier

Att förstå lek är att förstå människan. Människan är en lekande varelse. Boken Lekteorier tar upp lek ur flera olika perspektiv och ger på det viset en rik och komplex bild av vad det innebär att vara en lekande varelse. Ingen tidigare bok på svenska har beskrivit lekteorier så ingående och med en sådan bredd som denna bok. De mest kända lekteorierna och lekteoretikerna finns med och får gott om utrymme. Även modernare och mindre kända teorier har inkluderats. Det är främst internationella lekforskare som presenteras men också lekforskare med svensk anknytning.Lekteorierna är grupperade enligt traditioner. De traditioner som finns med i denna bok är den: –  biologiska/evolutionära traditionen – kognitiva och utvecklingspsykologiska traditionen – vardagspsykologiska traditionen – kommunikationsteoretiska traditionen – fenomenologiska traditionen – psykoanalytiska traditionen – sociologiska traditionen – kulturella traditionen.Boken vänder sig i första hand till blivande och verksamma lärare och förskollärare som har eller kommer att ha lekande barn som en del av sin yrkesvardag. Föräldrar och andra professionella som ofta kommer i kontakt med lek och spel har också mycket att hämta. Även de som fördjupar sig om lek på en akademisk nivå kan få hjälp av denna bok då den i många fall erbjuder ingående beskrivningar och resonemang.

del
Ladda ner gratis Baskunskaper i matematik – för skola, hem och samhälle – Madeleine Löwing, Wiggo Kilborn

Baskunskaper i matematik - för skola, hem och samhälle

Alltfler elever lämnar grundskolan utan de kunskaper i matematik som enligt kursplanen ”behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer, för att kunna tolka och använda det ökande flödet av information och för att kunna följa och delta i beslutsprocesser i samhället”. Samtidigt har många elever svårigheter att följa A-kursen i matematik på gymnasienivå. Vad dessa elever saknar är baskunskaper i matematik.
Författarna analyserar i boken aktuella problemområden inom skolan i relation till aktuell pedagogisk litteratur samt ger en mängd konkreta exempel på hur inlärningsproblem kan uppstå och hur de kan lösas.
Den röda tråden i boken är kontinuitet i planeringen, grundad på elevers tänkande från förskoleklassen till gymnasieskolan och på olika lärargruppers förståelse för varandras kompetens och arbetsuppgifter.
Boken bygger på ett mångårigt forsknings- och utvecklingsarbete om matematikämnets didaktik. Den behandlar både teori och beprövad
erfarenhet, vilket gör den lämplig som kurslitteratur vid lärarutbildningen samt i kompetensutveckling av lärare.

del
Ladda ner gratis Vid framtidens hitersta gräns : om maskulina elevpositioner i en multietnisk skola – René León Rosales

Vid framtidens hitersta gräns : om maskulina elevpositioner i en multietnisk skola

Vad vill Atay bli när han blir stor?Varför kan inte Ted koncentrera sig på lektionerna? Vad är det bästa med skolan för Deniz?Varför vill inte Walter ha sina Converse-skor i skolan?I denna bok möter vi pojkar i årskurs 6 i en skola i norra delen av Botkyrka.Genom att följa vardagslivet i skolan, lektioner och raster, fotbollsspelande och framtidsdrömmar, har René Leon Rosales studerat de villkor som både möjliggör och begränsar vilka elevpositioner pojkarna kan iscensätta.En bok om pedagogiska praktiker, maskulina normer samt samhälleliga förutsättningar och ideal.En bok om pedagogiska praktiker, maskulina normer samt samhälleliga förutsättningar och ideal.René Leon Rosales är etnolog, verksam vid Mångkulturellt centrum och Södertörns högskola.Vid framtidens hitersta gräns är hans doktorsavhandling.

del