Monthly Archives: juni 2015

Ladda ner gratis Ett år i ur och skur – – utomhuspedagogik i förskolan – Eva änggård

Ett år i ur och skur - - utomhuspedagogik i förskolan

Under de senaste decennierna har intresset för utomhuspedagogik ökat i Sverige. Den första I Ur och Skur-förskolan startade 1985 på Lidingö och idag finns drygt 200 sådana enheter av vilka några är skolor och de flesta förskolor. Ett år i ur och skur handlar om en sådan förskola som författaren i egenskap av forskare följde under ett läsår. Hon samlade in data med hjälp av olika metoder – deltagande observation, video­inspelningar, intervjuer och fotograf?ier. Författaren visar med konkreta exempel hur naturmiljöer- och material används av personal och barn och hur den vardagliga verksamheten ser ut. Vidare redovisar hon personalens och föräldrarnas tankar om varför det är värdefullt för barn att vistas i naturmiljö. Verksamheten diskuteras med hjälp av teoretiska begrepp hämtade från kulturgeograf?i, miljöpsykologi, barndomssociologi och pedagogik. Författaren knyter också an till aktuell debatt om vad det innebär att vara barn i dagens samhälle där företeelser som urbanisering, konsumtion och medieanvändning ökar i betydelse.Ett år i ur och skur vänder sig till förskollärarstudenter, förskolepersonal, ­föräldrar till förskolebarn och andra med intresse för utomhuspedagogik. Den är tänkt att användas i utbildning av förskol­lärare och annan förskole­personal och som inspiration för pedagoger som vill arbeta mer med utomhuspedagogik i ”vanlig” förskoleverksamhet. Den är också använd­bar för I Ur och Skur-personal som vill diskutera och utveckla sin ­pedagogik och synliggöra den för allmänheten.

del
Ladda ner gratis Pedagogik i arbetslivet – Rolf Christerson, Ulf Levihn

Pedagogik i arbetslivet

Boken tar bl.a. upp pedagogiska grundregler, inlärning/kunskap, studieteknik, olika lärstilar, kulturkrockar, retorik, gruppdynamik, redovisningsmetoder, handledning, insäljning av projekt, mötesteknik, kreativitet, uppskattning och kritik.

Pedagogik i arbetslivet innehåller många konkreta förslag på hur man skapar en positiv inlärningsmiljö, tar vara på individernas olika inlärningsstilar, aktiverar deltagarna, handleder grupper och enskilda, leder möten, talar inför grupp, hanterar ”besvärliga” deltagare, uppmuntrar människor, ger och tar kritik.

Detta är en alldels ny och lätt bearbetad upplaga av en bok med samma titel som tidigare utgivits på Gleerups förlag.

del
Ladda ner gratis Rapportens yttre dräkt – Några rekommendationer – åke Bjerstedt

Rapportens yttre dräkt - Några rekommendationer

Uppsatser, specialarbeten och andra rapporter skrivs numera på de flesta nivåer inom högskola och universitet. Många studerande och handledare har därför behov av en skrift med rekommendationer kring utformningen av rapporter. I denna bok visar författaren hur information kan organiseras på ett överskådligt sätt och ger läsaren specifika anvisningar för hur man utformar olika delar av en rapport såsom titelsida, tabeller, figurer, citat och resuméblad. Särskild uppmärksamhet ägnas åt litteraturhänvisningar, något som ofta vållar både studerande och forskare besvär. Författaren behandlar även frågor om typsnitt, radavstånd, marginaler och annat som rör textens layout, samt tar upp några vanliga språkfrågor. Rekommendationerna ansluter sig i huvudsak till en internationell modell inom beteendevetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen. Exemplen är främst hämtade från utvecklings- och forskningsarbeten med anknytning till skola och utbildning.
Boken är avsedd för studerande på alla nivåer inom samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen. Den vänder sig även till forskare och andra som behöver vägledning vid utformningen av vetenskapliga texter.

del
Ladda ner gratis Lärandets konst : betraktelser av estetiska dimensioner i lärandet –

Lärandets konst : betraktelser av estetiska dimensioner i lärandet

Betyder estetiska dimensioner något i lärandet? Och om så är fallet – vad betyder de? Inom ramen för texterna i denna bok redovisas olika tankegångar kring estetiska dimensioner och deras betydelse i olika lärandesammanhang. Texterna sträcker sig långt utanför de ämnesområden som av tradi?tion brukar benämnas som estetiska, områden som fysik, matematik, omvårdnad och specialpedagogik men även bild, musik, drama och dans. Ytterligare områden som finns representerade är mästare-lärlingssituationen, svenskämnet, storyline och hur den svenska skolans styrdokument behandlar estetik och lärande. Reflektionerna och diskussionerna om kopplingen mellan lärande och estetik utgör bokens röda tråd, oavsett vilket ämne som behandlas. Boken riktar sig till studerande vid lärarutbildning och vid kurser i lärande, didaktik, pedagogik och pedagogiskt arbete samt till verksamma lärare i fortbildning.

del
Ladda ner gratis Tanketräning. Lärarhandledning – Pia Wallenkrans, Aruna Roy

Tanketräning. Lärarhandledning

Mer än 25 års forskning ligger bakom den amerikanska forskaren Aruna Roys metoder för att hjälpa barn med inlärningsproblem. Metodiken har anpassats för svenska förhållanden av Pia Wallenkrans. Materialet är tänkt att användas för träning av barn från 5 år och uppåt. Träningsprogrammet kan användas vid alla tillfällen där man vill förbättra barnens inlärningsförmåga och kreativa tänkande. Det hjälper dem också att läsa, skriva och räkna bättre. Till Lärarhandledningen finns ett Elevhäfte, där eleven löser de uppgifter som presenteras i Lärarhandledningen. En rättningsmall finns sist i varje kapitel. Lärarhandledningen avslutas med en litteraturlista.

del
Ladda ner gratis Utbildning i arbetslivet – Utgångspunkter och principer för planering och genomförande av personalutbildning – Annika Lundmark

Utbildning i arbetslivet - Utgångspunkter och principer för planering och genomförande av personalutbildning

Hur kartlägger man behovet av utbildning? Vad innebär utvärdering och hur kan den genomföras? Varför är den pedagogiska grundsynen så viktig? Vilken betydelse har kursdeltagarnas inlärningsstil? I denna bok diskuteras dessa och liknande frågor utifrån tidigare forskning, men framför allt utifrån författarens egna erfarenheter som forskare och konsult. Med hjälp av konkreta exempel redovisar hon centrala utgångspunkter och principer för arbetet med planering och genomförande av utbildning.
Boken vänder sig till studerande i pedagogik och andra samhällsvetenskapliga ämnen vid universitet och högskolor. Den är också tänkt att fungera som en handbok för verksamma utbildare inom personal- och vuxenutbildning.

del
Ladda ner gratis Ett tioårigt dundrande kalas : om Gluntarne och Gunnar Wennberg – Karl G. Fredriksson, Lilian Fredriksson, Lars-åke Skagegård

Ett tioårigt dundrande kalas : om Gluntarne och Gunnar Wennberg

För halvannat sekel sedan inledde Glunten och Magistern ett tioårigt dundrande kalas – ett kalas som pågår än!Gunnar Wennerbergs älskade sångcykel Gluntarne lever vidare. Duetterna mellan den unga studenten Glunten och den äldre Magistern skildrar Uppsalas studentliv, med allt vad det innebär av vänskap och kärlek, rus och bakrus, tentamensångest och bekymmer för ekonomi och framtid.Här får vi också bilder ur livet i Uppsala vid mitten av 1800-talet: salongerna hos Malla Silfverstolpe och ”De små Knösarna”, det spirituella livet i juvenalernas krets, kvinnans ambivalenta situation och studentens liv i fest och vardag. Vi får möta de verkliga personerna bakom figurerna i Gluntarne, och vi kan göra en Uppsalavandring i Gluntens och Magisterns fotspår.Boken innehåller alla Gluntarnes sångtexter – plus en nyskriven glunt av en ung studentska av i dag, Ellinor Skagegård, född 1984!

del
Ladda ner gratis Montessoripedagogik : i förskola och skola – Kristina Skjöld Wennerström, Mari Bröderman Smeds

Montessoripedagogik : i förskola och skola

Hur gör man för att behålla barnets naturliga lust att lära? Två erfarna pedagoger berättar i boken Montessoripedagogik i förskola och skola om tankarna bakom montessoripedagogiken och hur den fungerar i praktiken, med tydliga beskrivningar av arbetssätt i förskolan och skolan.

Barnet är alltid i centrum i montessoripedagogiken. I en noggrant förberedd miljö formar läraren sitt arbete efter barnens individuella förutsättningar. Till grund för pedagogiken ligger en mycket positiv syn på barns förmåga att utvecklas på sin nivå efter egen förmåga.

I den nya utgåvan av Montessoripedagogik i förskola och skola har bl.a. ett kapitel om montessoriförskola för de yngsta (1 3 år) tillkommit liksom utökad text om tonåringen, datoranvändning i skolan och miljöfrågor.


del
Ladda ner gratis Projekt perfekt : Om utseendekultur och kroppsuppfattning – Ann Frisén, Kristina Holmqvist Gattario, Carolina Lunde

Projekt perfekt : Om utseendekultur och kroppsuppfattning

Ett konstant flöde av vackra människor, alltifrån reklamens hårt retuscherade annonser till poserande självporträtt på sociala medier, förser oss med en outsinlig källa av bilder att jämföra oss med. Överallt förmedlas en bild av kroppen som formbar ett projekt perfekt.

Utifrån aktuell forskning beskriver författarna hur kroppsuppfattningen skapas under barndom, tonår och vuxenliv samt vilket inflytande kultur, media, familj och vänner har. De berättar även om den fysiska träningens både positiva och negativa inverkan. Utvecklingspsykologiska och sociokulturella perspektiv samt genusfrågor löper som en röd tråd genom boken.

Ett nytt spännande område är positiv kroppsuppfattning, där man studerar vad som utmärker de personer som faktiskt är nöjda med sina kroppar. I boken läggs särskild tonvikt vid vad som kan göras för att individer ska få ett mer accepterande förhållningssätt till den egna kroppen.

Boken är skriven för studerande och yrkesverksamma psykologer, socionomer, lärare, idrottsledare, folkhälsovetare och beteendevetare. Tack vare pedagogiska beskrivningar och ett tillgängligt språk kan boken med fördel läsas av alla som vill veta mer om kroppsuppfattningens psykologi.

Författarna forskar kring kroppsuppfattning vid Göteborgs universitet.

 


del