månadsarkiv: april 2015

Ladda ner gratis Läsbiten : läsebok – Sonja Rockberg

Läsbiten är en ny läslära som tar fasta på ordens uppbyggnad. Läsbiten består av sex delar, som kompletterar varandra. Framför allt läseboken, övningsboken och kopieringsunderlagen bör användas tillsammans.Läseboken bygger på läsövningar som stärker de delar i barns språkutveckling som är viktiga vid läsinlärningen. Hit hör att kunna uppfatta ordens början och rimdelar (onset-rime) och att… Läs mer »

Ladda ner gratis Samhällsämnenas didaktik – F – åk 3 – Olof Franck, Magnus Hermansson Adler, Inger Björneloo

Hösten 2011 började en ny läroplan gälla, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11). En intention bakom de kursplaner den innehåller är att ange tydligare mål för undervisningen i skolans olika ämnen. Denna intention kristalliseras i formuleringen av ämneskursernas centrala innehåll och kunskapskrav. Kursplanernas form och innehåll aktualiserar många frågor som är viktiga för… Läs mer »

Ladda ner gratis Stereotyper, kognition och kultur – Perry Hinton

Vad är stereotyper? Hur och varför använder vi dem? Är det alltid av ondo att klassificera människor utifrån stereotyper?Att bilda sig en snabb uppfattning om personer utifrån ett fåtal iakttagelser är ofta ganska praktiskt. Det är ett sätt för den mänskliga hjärnan att klara att ta in och bearbeta det enorma informationsflödet från sinnesorganen. Men… Läs mer »

Ladda ner gratis Spelrum – Robert Schenck

”Above all, learning an instrument must be fun”Nu har det äntligen kommit en bok på svenska för alla blivande och redan verksamma sång- och instrumentalpedagoger.I musikundervisningen måste finnas ett spelrum eller en balans mellan olika sidor: planering och spontanitet, krav och frihet, gammalt och nytt, lätt och svårt, spel med och utan noter Robert Schenck… Läs mer »

Ladda ner gratis Lyssna på föräldrarna : om mötet mellan hem och skola – Inga Andersson

Lyssna på föräldrarna handlar om föräldrars upplevelser av samarbetet med skolan. Föräldrarnas tankar, erfarenheter och önskemål om hur de vill bli bemötta av skolan lyfts fram i denna unika intervjustudie. Ett av många teman i boken är hur familjen påverkas av barnens skolsituation. Läs merI läroplanen framgår tydligt att lärarna ska samarbeta med barnens föräldrar.… Läs mer »

Ladda ner gratis Medborgerlig bildning : demokrati och inkludering för ett hållbart samhälle –

I den här boken diskuterar och problematiserar författarna medborgerlig bildning ur olika perspektiv. De ställer frågor om vad som krävs för att barn och ungdomar ska utvecklas till kompetenta, reflekterande, kritiska och aktiva medborgare med möjlighet att ta ansvar. ?Vilka krav på kompetenser krävs inom så specifika områden? Läsaren får ta del av: hur medborgerlig… Läs mer »