Monthly Archives: april 2015

Ladda ner gratis Didaktisk design i digital miljö – Staffan Selander, Eva Svärdemo-åberg (red.)

Didaktisk design i digital miljö

Boken lyfter fram designperspektivet och den formande process som både lärare och elever är inbegripna i. Globalisering, digitala medier och nya kommunikationsmönster innebär en stor utmaning för det etablerade skolväsendet, både med avseende på vad vi lär och hur vi lär.

Läs mer
I bokens första del utvecklas de teoretiska grunderna för analys av lärande utifrån ett designteoretiskt, multimodalt perspektiv. Särskilt fokuseras hur kunskap formas genom teckensystem och teckenskapande aktiviteter i relation till digitala medier, kommunikativa handlingar och institutionell inramning. Bokens andra del ger flera olika exempel på lärande i digitala klassrum, hur lärare och elever använder medier och semiotiska resurser i olika lärsekvenser och hur digitala texter och bilder används för att forma en egen förståelse. Bokens avslutande del behandlar spelmiljöer som lärmiljöer. Begrepp som ”lek” och ”spel”, som tidigare använts för helt olika slags aktiviteter, kopplas nu till lärande. ”Serious games” har på senare tid vunnit intåg i pedagogik och didaktik.

Om författarna
Huvudredaktörer är professor Staffan Selander och fil.dr Eva Svärdemo-Åberg, vid Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet.
Se på UR: Staffan Selander reflekterar över teknikens inverkan på lärande och undervisning


del
Ladda ner gratis Praxis snurra – Britt Hellqvist

Praxis snurra

Snurra som ingår i Praxis-paketet, kan också köpas separat. Mer information om Praxis och bilder på de olika delarna finns under fliken Extramaterial.

del
Ladda ner gratis Lärande i interaktion – Helen Melander, Fritjof Sahlström

Lärande i interaktion

Den här boken presenterar hur man kan använda samtalsanalys för att studera lärande. Författarna visar hur lärande i första hand är något som deltagare i interaktion gör genom konkreta handlingar som är orienterade mot förändring.

Läs mer
Lärande i interaktion består av fyra delar: en inledning och introduktion till området, en andra del med de första översättningarna till svenska av texter av fältets förgrundsfigurer Emanuel Schegloff och Charles Goodwin, en tredje del med konkreta exempel på hur man ur ett samtalsanalytiskt perspektiv empiriskt kan studera lärande och en fjärde kommenterande del, där Ingrid Carlgren och Ference Marton, båda professorer i pedagogik, medverkar.
Samtalsanalytiska studier av lärande är fortfarande ett förhållandevis nytt område och boken är i första hand tänkt som en introduktion till fältet, men den är även intressant för den redan insatta läsaren, då bokens forskning befinner sig i fronten av forskningsområdet. De översatta artiklarna som presenteras här är moderna klassiker: Emanuel Schegloffs ”Confirming Allusions” (”Att bekräfta alluderingar” från 1996) och Charles Goodwins ”Action and Embodiment” (”Handling och förkroppsligande” från 2000).

Om författarna
Helen Melander är fil.dr och verksam vid pedagogiska institutionen vid Uppsala universitet. Fritjof Sahlström är docent i pedagogik och verksam vid Helsingfors universitet samt vid pedagogiska institutionen vid Uppsala universitet.


del
Ladda ner gratis Efter festen : om konsten att utvecklas från doktor till docent : eller en överlevnadsguide för den postdoktorala tillvaron –

Efter festen : om konsten att utvecklas från doktor till docent : eller en överlevnadsguide för den postdoktorala tillvaron

Postdoktorns utsatta position har lyfts fram i ett antal utredningar, rapporter och debatter de senaste åren. Otydliga karriärvägar och osäkra anställningsförhållanden är några av de kritiska faktorer som identifierats och som riskerar att äventyra framtida kompetensförsörjning inom svensk forskning och utbildning.I Efter festen lyfts den ofta ohörda postdoktorala rösten fram, genom diskussion kring och reflektion över den osäkra och förvirrande tiden efter disputationen. Boken identifierar ett antal färdigheter som förefaller nödvändiga för den fortsatta karriären – från doktor till docent – och diskuterar också förutsättningar för att förstå rådande struktur och kultur. Detta är en angelägen fråga, inte bara för den nyblivna doktorn som upplever den inpå bara skinnet utan för Sverige som kunskapsnation och möjligheterna att stå sig i konkurrens på den internationella vetenskapliga arenan idag och i framtiden.

del
Ladda ner gratis Mikrohistoria : en introduktion för uppsatsskrivande studenter – Anna Götlind, Helena Kåks

Mikrohistoria : en introduktion för uppsatsskrivande studenter

Mikrohistoria är ett historievetenskapligt perspektiv, där utgångspunkten kan vara till exempel en plats, en händelse, en grupp människor eller en enskild individ. I mikrohistoria ses människor som självständiga aktörer och historikern lyfter fram ansikten i mängden. På så sätt blir det möjligt att dels ge liv åt den stora historien, dels belysa dess giltighet.I den här boken skriver författarna Bönhus-Annas historia. Samtidigt visar de hur de går till väga för att nå kunskap om Annas liv och belyser vilka frågor man som historiker måste ställa. Boken är pedagogiskt upplagd med många exempel. De 14 kapitlen behandlar hela forskningsprocessen, från formulerandet av en forskningsfråga, via sökandet efter källmaterial till bearbetning och skrivande. Den innehåller också ett kapitel om etik i historisk forskning.Boken vänder sig i första hand till nyblivna studenter i historia vid universitet och högskolor, till den som är intresserad av mikrohistoria som perspektiv, men också till den som ska skriva sin första vetenskapliga uppsats.

del
Ladda ner gratis Sjuksköterskans journalföring och informationshantering : en praktisk handbok – Catrin Björvell

Sjuksköterskans journalföring och informationshantering : en praktisk handbok

Sverige är världsledande när det gäller datoriserad journalföring inom sjukvården, 99% av slutenvården och 100% av öppenvården använder idag elektroniska journalsystem. Att utveckla den elektroniska journalföringen av omvårdnad är därför väsentligt också för sjuksköterskor. Det har dock visat sig inte vara helt enkelt att få omvårdnadsdokumentationen att fungera på ett tillfredsställande sätt i den kliniska vården. Det vill säga, att göra den meningsfull för sjuksköterskan i hennes dagliga arbete med patienten, att undvika dubbeldokumentation och att tydliggöra vad som är omvårdnadsdata. Tillsammans med nya lagar och föreskrifter och ett allt tydligare behov av att kunna samla in strukturerad patientdata i syfte att kvalitetssäkra, kostnadsberäkna och forska inom vården, innebär detta en ny möjlighet att skapa underlag för viktig statistik. Det förutsätter dock att den som matar in data i systemet, använder rätt termer. Denna bok behandlar därför vikten av att använda gemensamma termer och begrepp och specifika klassifikationer och att samtidigt balansera mellan att korrekt beskriva respektive kunskapsområde och att använda, gemensamma begrepp över professionsgränserna. Boken har som syfte att inspirera och stödja sjuksköterskor att hitta rätt i sin journalföring: Vad ska dokumenteras i patientjournalen av sjuksköterska? Hur dokumenterar man strukturerat? Hur använder man en klassifikation? Boken är baserad på VIPS-modellen och NANDA-I klassifikationen. Patientjournalen ska vara ett arbetsredskap i det kliniska arbetet för att därmed ge ytterligare säkerhet och kontinuitet i vården av patienten. På bokens

del
Ladda ner gratis När siffrorna skapar kaos: matematiksvårigheter ur ett specialpedagogiskt perspektiv – Olav Lunde

När siffrorna skapar kaos: matematiksvårigheter ur ett specialpedagogiskt perspektiv

Varför bråkar tal för vissa människor? Varför är det så svårt att minnas enkla tal som 9+7=16 och 16-7=9? Varför är det så svårt att lära sig multiplikationstabellen? Vad beror dessa svårigheter på och vad kan man göra åt dem, undrar elever, föräldrar, lärare och forskare.
Boken När siffrorna skapar kaos ger en gedigen bild av det aktuella forskningsläget och försöker också djupare belysa vissa problemställningar ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Författaren presenterar grundläggande förutsättningar för lärande, kännetecken för matematiksvårigheter och olika förklaringsmodeller, som emotionella, sociologiska, didaktiska och neuropsykologiska. Boken redogör också för matematiksvårigheter i samband med andra svårigheter, till exempel neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och läs- och skrivsvårigheter. Bokens avslutande del innehåller en kartläggning och utredning av matematiksvårigheter och beskriver hjälpinsatser för att komma tillrätta med dem.

Läs mer
När siffrorna skapar kaos riktar sig framför allt till lärarstudenter som ska undervisa i matematik, både på grundskolan och i gymnasiet. Den vänder sig även till studenter som läser specialpedagogik och för professionella som arbetar med pedagogisk-psykologiska problem i skolan, för dem som undervisar i matematiksvårigheter och andra intresserade av ämnet.

Om författarna
Olav Lunde är specialist på pedagogisk-psykologisk rådgivning och har tidigare arbetat bland annat som skolpsykolog. Han har skrivit ett flertal artiklar och publicerat flera böcker om matematiksvårigheter. Lunde är en ofta anlitad föreläsare om matematiksvårigheter. Ett förord till den svenska utgåvan har skrivits av Ann-Louise Ljungblad, projektledare för Matematiksvårigheter i en inkluderande miljö på Specialpedagogiska skolmyndigheten.


del
Ladda ner gratis Den problematiska etiken : om barnsyn i forskning och praktik – Margareta Aspán, Elizabeth Englundh, Bozena Hautaniemi, Mia Tiempo von Essen, Eva Siljehag, Birgitta Qvarsell, Catharina Hällström

Den problematiska etiken : om barnsyn i forskning och praktik

Antologin ”Den problematiska etiken – om barnsyn i forskning och praktik” är ett bidrag till diskussionen om etik i barnrelaterade verksamheter. Antologins texter uppmärksammar en rad situationer där barns integritet och rättigheter riskerar att kränkas. Detta kan ske till exempel vid etikprövningen när det gäller forskningsanslag, när barn får ta emot välgörenhet, i sammanhang där barn dokumenteras eller när barns kunskaper bedöms. Texterna lyfter gemensamt fram barnets rätt till respekt och flera av dem ger förslag på arbetssätt och förhållningssätt som gör det möjligt att möta och samverka med barn på ett etiskt försvarbart sätt. Innehållet bör vara relevant för såväl forskare som studerande och praktiker. Författarna till de sju texter som ingår i antologin har sina hemvister inom pedagogik, barnkultur, barn- och ungdomsvetenskap samt specialpedagogik. Medverkande skribenter är Margareta Aspán, Birgitta Qvarsell, Catharina Hällström, Elizabeth Englundh, Bozena Hautaniemi, Mia Tiempo von Essen och Eva Siljehag

del
Ladda ner gratis Huvudräkning – En inkörsport till matematiken – Madeleine Löwing, Wiggo Kilborn

Huvudräkning - En inkörsport till matematiken

Att undervisa om huvudräkning innebär ofta att man lär eleverna en rad smarta knep. Däremot glömmer man ofta bort att förklara varför dessa knep fungerar dvs. att koppla dem till en utvecklingsbar matematisk kunskap. Ett alternativ till ett sådant arbetssätt är att ta fasta på de informella lösningar som ofta dyker upp när man diskuterar huvudräkning med eleverna. När sådana informella metoder fungerar så beror det på att de överensstämmer med kända räknelagar och räkneregler. Genom att utnyttja detta i undervisningen lär sig eleverna inte bara att räkna i huvudet. De lär sig samtidigt hur olika räknelagar och räkneregler fungerar, något som i sin tur kan tas som utgångspunkt för att göra matematikundervisningen mer levande och begriplig för eleverna. En förutsättning för att detta skall fungera är emellertid att man som lärare känner till hur räknelagar och räkneregler fungerar och kan användas i olika sammanhang.
Den här boken handlar alltså inte enbart om bra strategier för huvudräkning utan också om hur man kan hjälpa elever att redan från det första skolåret bygga upp en djupare förståelse för ämnet matematik. Det visar sig nämligen att flera av de informella strategier som används av barn under de första skolåren kan förädlas för att senare kunna ge dem en djupare förståelse inom andra områden såsom subtraktion av negativa tal eller division av tal i bråk- och decimalform. På det sättet blir huvudräkning en inkörsport till matematiken.
Boken passar som kurslitteratur vid lärarutbildningen samt i kompetensutveckling av lärare.

del