Monthly Archives: mars 2015

Ladda ner gratis Små barns delaktighet och inflytande – några perspektiv – Nina Johannesen, Ninni Sandvik

Små barns delaktighet och inflytande - några perspektiv

Den här boken handlar om de yngsta barnens rätt och möjlighet till inflytande och delaktighet i förskolan. Författarna söker utmana traditionella föreställningar om de yngsta barnen, så att de som arbetar i förskolan ska kunna få syn på människorna och därigenom möjligheterna som finns. De lyfter betydelsen av ”mellanrummen” – de tillfällen som ofta förbises.

Boken tar sin utgångspunkt i hur små barn omnämns och ses i ljuset av läroplanstexter och styrdokument, – den norska ”rammeplanen” och den svenska läroplanen för förskolan, genom bearbetning av Inga-Lill Emilsson vid Karlstads universitet.

del
Ladda ner gratis Kollektivt lärande – i arbetslivet –

Kollektivt lärande - i arbetslivet

Den här boken handlar om kollektivt lärande. Den är baserad på aktuell organisationspedagogisk forskning om vuxna människors lärande i arbetsliv och organisationer. Det övergripande syftet med boken är att bidra till ökad förståelse av kollektiva lärprocesser och därigenom också stimulera till praktiskt utvecklingsarbete för att främja kollektivt lärande.?Varje kapitel behandlar något tema av betydelse för kollektivt lärande. Exempelvis diskuteras utvecklingen av kollektiv kompetens och kollek­tiva identiteter, men även olika slags förändringsprocesser belyses, liksom hur ledarskapet påverkar det kollektiva lärandet. ?Kollektivt lärande är avsedd för universitets- och högskoleutbildningar med inriktning mot arbetsliv, lärande, samt personal- och organisations­utveckling. Den vänder sig också till chefer på olika nivåer och i olika verksamheter, och kan med fördel användas för praktiskt utvecklingsarbete i organisationer.

del
Ladda ner gratis Att arbeta med case – Lars Bengtsson

Att arbeta med case

En bok för alla som vill arbeta systematiskt med case i undervisningen. Här beskriver författaren en modell i fem steg för att samla, systematisera och presentera en lösning till vilket case som helst oavsett inriktningen. Ett utmärkt hjälpmedel för alla studenter, för att systematiskt och effektivt lösa caset.

1 Att bekanta sig med och förstå situationen

2 Identifiera problem och ställa diagnos

3 Generera handlingsalternativ

4 Att analysera och välja handlingsalternativ

5 Att redovisa caset

del
Ladda ner gratis Min pappa ville inte leva –

Min pappa ville inte leva

Runvik, Margareth J. Min pappa ville inte leva Förlaget Pärlemor. Ca 32 sidor . . ”Min pappa ville inte leva” är en bok om vad Pär, 5 och ett halvt år, tänker efter sin pappas död. Allt är som vanligt – men ändå helt annorlunda. Många tankar far genom hans huvud och många frågor kräver svar. Boken är tänkt som en hjälp för dig som har tankar om döden, och som kanske förlorat någon du tycker om. Det är inte bara när någon begått självmord som man funderar, även om man kanske har fler frågor då, utan när någon dör över huvud taget. Boken kan då vara en hjälp att börja prata om vad man tänker och känner. I efterskriften finns bl a beskrivet hur sorgearbetet brukar se ut hos människor. Den är skriven med hjälp av leg läk AnneMarie Pettersson och kan vara till hjälp för oss vuxna, när vi läser boken tillsammans med barnen.

del
Ladda ner gratis Handledning i pedagogiskt arbete –

Handledning i pedagogiskt arbete

Handledning i pedagogiska sammanhang har under senare år blivit en allt vanligare företeelse. Området är mångfasetterat och omspänner såväl handledning av elever, studenter och lärlingar i undervisning, utbildning och praktik som handledning av yrkesaktiva lärare i samtliga skolformer. För första gången samlas 21 av de främsta nordiska forskarna inom handledningsområdet i en gemensam antologi. Bidragen representerar olika sätt att uppfatta handledningsbegreppet och står för olika teoretiska antaganden och utgångspunkter. De beskriver handledning som involverar olika typer av handledare, till exempel specialpedagoger, akademiker från universitet och högskola samt externa handledarkonsulter. Olikheterna utgör bokens intellektuella styrka och utmaning. De olika kapitlen inspirerar var för sig och tillsammans till fortsatt dialog om handledningens möjligheter och gränser. Boken vänder sig till studenter, lärare och forskare med pedagogik och pedagogiskt arbete i fokus. Den vänder sig dessutom till alla som arbetar med handledning inom skola, utbildning och yrkesverksamhet.

del
Ladda ner gratis Grundsärskolans regelbok : bestämmelser om grundsärskola, förskoleklass och fritidshem – Lars Werner

Grundsärskolans regelbok : bestämmelser om grundsärskola, förskoleklass och fritidshem

En praktisk liten författningssamling i fickformat som innehåller de viktigaste bestämmelserna för grundsärskolanskolan: skollag, läroplan, grundsärskoleförordning och kursplaner och betygskriterier samt några andra författningar om bl.a. skolskjuts och ekonomiskt stöd. Även bestämmelser om förskoleklass och fritidshem ingår i boken eftersom dessa verksamheter ofta är förlagda i direkt anslutning till skolan och i stor utsträckning också har en samorganisation.

del
Ladda ner gratis Skara Skolscen : en vänbok av Anders Järleby – Anders Järleby

Skara Skolscen : en vänbok av Anders Järleby

Skara Skolscen startade sin verksamhet 1962 och har, genom många olika personers insatser och omsorg och trots åtskilliga nedläggningshot, överlevt som förberedande skådespelarutbildning i den lilla medeltidsstaden i Västergötland.

Vid trettioårsjubiléet 1992, då skolan lämnade sitt gamla huvudmannaskap och blev en fristående skola med en stiftelse som huvudman, gav Carl Erik Proft ut sin lilla bok Skara Skolscen ? Från idé till förverkligande. Idag, då skolan återigen går in i ett nytt huvudmannaskap, kan det ännu en gång vara dags att summera de gångna åren, diskutera den utveckling som varit inom skolan men också ägna några tankar åt skolans framtid.

Anders Järleby har arbetat som skådespelare, regissör och pedagog på olika teatrar i Norden och ägnat ett antal år åt Skara Skolscen både som lärare och rektor. Efter det att han lämnade Skolscenen 1998 har han forskat kring skådespelarutbildning i Sverige vid Teatervetenskapliga institutionen Stockholms universitet och disputerade vid Stockholms universitet 2002 med avhandlingen Från lärling till skådespelarstudent ? Skådespelarens grundutbildning.

del
Ladda ner gratis Segregation och svensk skola : en studie av utbildning, klass och boende – Göran Arnman

Segregation och svensk skola : en studie av utbildning, klass och boende

I nio år har författarna följt fyra tusen elever i grundskolan för att utröna om den officiella politiken om en utbildning lika för alla kunnat förverkligas. Eftertryckligt visar de att så inte skett. Tvärtom har det uppstått ett nytt parallellskolesystem inom grundskolans ram, vilket påminner om den gamla klassdifferentierade skolans.

del
Ladda ner gratis Med sikte på profession : akademiska yrkesutbildningar vid ett nytt universi –

Med sikte på profession : akademiska yrkesutbildningar vid ett nytt universi

Med sikte på profession redovisar data från ”Femklöverprojektet”. Femklövern har följt studenter på fem akademiska yrkesutbildningar vid Linnéuniversitetet, från att de började sina studier fram till deras första två år i yrkeslivet. De utbildade sig till poliser, socionomer, personalvetare, bibliotekarier och idrottscoacher.De fem utbildningsprogrammen har i olika grad ambitionen att bli professionsutbildningar och vetter dels mot ämnesstudier, dels mot det direkt yrkesförberedande. Spänningen mellan universitetets krav och arbetsmarknadens förväntningar präglar både studiernas uppläggning och studenternas studiemotiv, men också hur studenterna uppfattar studiernas relevans för det yrkesliv som de ser framför sig.Ett viktigt tema är i vilken utsträckning yrkesutbildningarna förmedlat professionella inslag och förhållningssätt och hur dessa utvecklas under utbildningen och i arbetslivet. Vi har även strävat efter att fånga i vad mån programmens vetenskapliga bas har genomsyrat utbildningarna och i vilken grad studenterna tillägnat sig den. Författarna visar på en viktig trend i högskolans yrkesorienterade program. Allt fler utbildningsprogram som redan finns i högskolans regi utvecklar tydliga professionsanspråk. Samtidigt växer antalet yrkesorienterade utbildningar som vill nå högskolestatus. De resultat som här redovisas har därför betydelse och relevans långt utöver de fem yrkesutbildningar som ingick i Femklövern.

del